ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αναφέρεται στη διαδικασία μέσα από την οποία ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας βοηθά τον πελάτη (π.χ. μαθητή) να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να συνειδητοποιήσει τις κλίσεις, ταλέντα, τα δυνατά του στοιχεία, τις ικανότητες / δεξιότητες του και τις εργασιακές αξίες, έτσι ώστε, να μπορεί να λάβει συνετές αποφάσεις για την επαγγελματική του πορεία και να σχεδιάσει πιο αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του.

Η επαγγελματικής συμβουλευτική και η διαδικασία της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν ως κύριους στόχους:
• Να αναγνωρίσει ο συμβουλευόμενος τα δυνατά του σημεία και τα αδύνατα
• Να ενισχύσει τα δυνατά του και να βελτιώσει τα αδύνατα
• Να αποκτήσει θετική αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση
• Να πάρει την ευθύνη της ζωής του
• Να αναπτύξει ενδιαφέροντα και δεξιότητες
• Να ανοιχτεί στο διαφορετικό
• Να γίνει ικανός/’η να προσαρμόζεται στις αλλαγές
• Να μεταφέρει τις γνώσεις/δεξιότητες του σε ποικίλα πλαίσια

Η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού έγκειται κυρίως στην ποιότητα της προσωπικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ του επαγγελματία και του συμβουλευόμενου.
Ψυχομετρικά και άλλα εργαλεία συμπληρώνουν και ενισχύουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο, αναζητά βοήθεια ή υποστήριξη, σε θέματα που αφορούν την εργασία του, όπως διαχείριση εργασιακού άγχους, εργασιακή προσαρμογή, επιλογή επαγγέλματος ή αλλαγή καριέρας, κλπ. Η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο, αναζητά βοήθεια ή υποστήριξη, σε θέματα που αφορούν την εργασία του, όπως για παράδειγμα, διαχείριση εργασιακού άγχους, εργασιακή προσαρμογή, επιλογή επαγγέλματος ή αλλαγή καριέρας, κλπ. Ο σύμβουλος, συνδυάζει τη παροχή επαγγελματικής καθοδήγησης με τη συμβουλευτική καθώς υποστηρίζει και καθοδηγεί τον πελάτη, μέσω διάφορων συμβουλευτικών τεχνικών, για λάβει αποφάσεις ή να αντιμετωπίσει δύσκολα θέματα ή δύσκολες καταστάσεις επαγγελματικού περιεχομένου.

Προσωπική Ανάπτυξη

Η προσωπική ανάπτυξη είναι μια δια βίου διαδικασία. Είναι ένας τρόπος για τους ανθρώπους να αξιολογούν και επαναξιολογούν τις δεξιότητες και τις ιδιότητές τους, να θέτουν και να αναθεωρούν στόχους στη ζωή τους, με σκοπό να συνειδητοποιούν και να μεγιστοποιούν τις δυνατότητές τους.

Μέσω της προσωπικής ανάπτυξης, ένα άτομο μπορεί να βοηθηθεί στο να προσδιορίσει τις τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ενισχύσει τις προοπτικές απασχολησιμότητας του, να αναπτύξει τις κλίσεις και τις δυνατότητες του, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει μια πιο βελτιωμένη και ολοκληρωμένη ποιότητα ζωής.

 

Professional Orientation 2

 

Career Counselling

 

Professional orientation

 

 

 

 

 

PersonalDevelopment_1