ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ “APCy”

Στόχοι και αποστολή!

Αποστολή του APCy είναι η εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη των γονιών ή φροντιστών, στην ανατροφή των παιδιών τους σύμφωνα με τις αρχές και πρακτικές του Attachment Parenting. Οι πρακτικές αυτές στοχεύουν στο να βοηθήσουν  τους γονείς/ φροντιστές να μεγαλώσουν συναισθηματικά ασφαλή και ευτυχισμένα παιδιά, που να είναι ικανά για ενσυναίσθηση και να μπορούν, στη συνέχεια της ζωής τους, να δημιουργούν σταθερές και υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.

Έτσι, με την προώθηση των πρακτικών αυτών και γενικά της φιλοσοφίας του Attachment Parenting, το APCy  στοχεύει στο να συμβάλει στην δημιουργία ισχυρών και υγιών συναισθηματικών δεσμών μεταξύ γονιών και παιδιών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την κυπριακή οικογένεια και,  κατ’ επέκταση,  την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία.