ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΝΟΗΣΗΣ

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την κατάθεση των τελών εγγραφής στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
Τράπεζα Κύπρου

Αριθμός Τραπέζης: 357014942675
ΙΒΑΝ: CY 28002001950000357014942675
SWIFT: BCYPC2N

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε το όνομά σας & το τίτλο του σεμιναρίου στη κατάθεση που θα κάνετε στη τράπεζα.

Διαδικασία επιβεβαίωσης
Μετά την κατάθεση της προκαταβολής, παρακαλούμε καλέστε στο τηλ 99 669173 ώστε να οριστικοποιηθεί́ η εγγραφή́ σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν κατοχυρώνεται μονό με την αίτηση εγγραφής.
Η συμμετοχή́ θεωρείται έγκυρη όταν γίνει η κατάθεση στη τράπεζα και ακολούθως η τηλεφωνική́ επιβεβαίωση.

Επιστροφή τελών εγγραφής / προκαταβολής
Τα τέλη εγγραφής επιστρέφονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
Εφόσον πραγματοποιηθεί γραπτή ενημέρωση προς το κέντρο Ψυχονόησης τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου. Αν η ενημέρωση γίνει σε λιγότερο από τις 7 ημέρες τα τελη εγγραφής δεν επιστρέφονται.